Regulamin zakupów

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej Rozporządzenie 2016/679), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Administratorem danych jest spółka działająca pod firmą Indigo Impex Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach przy ul. Al. Krakowska 37, 05-090 Raszyn , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000488913. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
1.2 Wszelkie zawarte informacje stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zmianami) (dalej Kodeks Cywilny).
1.3 Indigo Impex Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach przy ul. Al. Krakowska 37, 05-090 Raszyn prowadzi na portalu internetowym www.indigodecor.pl sklep internetowy (zwany dalej „Indigo Decor”).
1.4 Oferty pojawiają się w ramach kampanii sprzedażowych, co oznacza, że są ograniczone czasowo i ilościowo.
1.5 Poprzez podane jako termin dni robocze, należy rozumieć wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel i ustawowych dni świątecznych obowiązujących w Polsce.
2. REJESTRACJA W INDIGODECOR.PL
1.1 Oferty zawarte na portalu „Indigo Decor” są dostępne zarówno dla zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych użytkowników portalu „Indigo Decor”.
2.2. Każdy zarejestrowany użytkownik ma zapewniony bezpośredni, chroniony hasłem, dostęp do portalu zgodnie z instrukcją zarządzania systemem informatycznym w Indigo Impex Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach przy ul. Al. Krakowska 37, 05-090 Raszyn
3. UŻYTKOWANIE INDIGODECOR.PL
3.1. W trakcie rejestracji użytkownik indigodecor.pl zostanie poproszony o podanie danych osobowych (patrz punkt 14.1).
3.2. Po zakończeniu procesu rejestracji użytkownik indigodecor.pl otrzyma potwierdzenie rejestracji drogą elektroniczną.
3.3. Dostęp do oferty on-line portalu indigodecor.pl będzie możliwy po prawidłowej rejestracji, z użyciem indywidualnego hasła.
3.4. Hasło i pozostałe dane dostępu są poufne i nie powinny być przekazywane nieupoważnionym osobom trzecim. „Indigo decor” zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania rejestracji bez podania przyczyny.
3.5. Zarejestrowani użytkownicy nie mogą wykorzystywać strony indigodecor.pl na warunkach innych niż ustalone, szczególnie poprzez zakłócanie jej funkcjonowania lub manipulację procesami technicznymi. Ingerencja z zamiarem uzyskania jakiejkolwiek korzyści kosztem „Indigo Decor” lub innych członków będzie wiązała się z zablokowaniem konta użytkownika.
3.6. Użytkownicy są zobowiązani do utworzenia i korzystania wyłącznie z jednego konta zarjestrowanego na Indigodecor.pl. Wielokrotna rejestracja zostanie zablokowana przez „Indigo Decor” i spowoduje usunięcie pozostałych kont użytkownika.
3.7. W chronionej hasłem sekcji „Moje konto” dostępnej na stronie indigodecor.pl istnieje możliwość podglądu zamówień będących w trakcie realizacji, wysłanych z „Indigo Decor” oraz dostarczonych.
3.8. Na swoim koncie każdy użytkownik może zarządzać swoimi ustawieniami i danymi osobowymi.
3.9. „Indigo Decor” zastrzega sobie prawo do ostrzeżenia użytkowników o wypowiedzeniu rejestracji na stronie indigodecor.pl oraz zmianie lub usunięciu przekazywanych przez nich danych, o ile zostanie naruszona którakolwiek z regulacji niniejszego Regulaminu. W takim przypadku, „Indigo Decor” ma prawo ubiegać się o odszkodowanie od użytkownika portalu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. STRONY UMOWY, JĘZYK I ZAWARCIE UMOWY
4.1. Przy zawieraniu umów na indigodecor.pl stroną umowy jest wyłącznie Indigo Impex Sp. z o.o..
4.2. Przesyłając zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „kupuję i płacę” użytkownik składa wiążącą ofertę umowy.
4.3. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia użytkownik otrzymuje od „Indigo decor” drogą e-mailową potwierdzenie złożenia zamówienia. E-mail ten nie jest równoznaczny z oświadczeniem przyjęcia umowy i zgody na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczenie przyjęcia umowy następuje podczas wysyłki towarów tzn. obowiązuje tylko dla faktycznie wysłanych towarów.
5. CENY, KOSZTY PRZESYŁKI I OPIS PRODUKTÓW
5.1. Na portalu indigodecor.pl obowiązują ceny podawane każdorazowo w czasie zamówienia oraz na każdej stronie produktu.
5.2. Podane ceny są cenami ostatecznymi i zawierają ustawowy podatek VAT oraz wszystkie pozostałe elementy składowe ceny za wyjątkiem kosztów przesyłki.
5.3. Koszty przesyłki są ustalane osobno dla każdego zamówienia i zależą w szczególności od wielkości i wagi towarów, a także wybranego sposobu wysyłki.
5.4. Wygląd dostarczanego towaru może nieznacznie odbiegać od zdjęcia umieszczonego na „Indigo Decor”, co dotyczy w szczególności kolorystyki produktów. „Indigo Decor” nie odpowiada za różnice w wyglądzie, które wynikają z subiektywnego postrzegania zdjęć prezentowanych na stronie www.indigodecor.pl, bądź są skutkiem indywidualnych ustawień parametrów kart graficznych i monitorów Klientów. Dopuszczalne są niewielkie odchylenia w podaniu wielkości produktu wyrażonej w centymetrach, nie przekraczające jednak 5 cm.
6. PŁATNOŚĆ
6.1. „Indigo Decor” oferuje swoim użytkownikom trzy metody płatności: za pomocą zwykłego przelewu, transferem internetowym (Przelewy24, PayPal) lub płatność gotówką przy odbiorze tylko w sklepach stacjonarnych Indigo Decor.
6.2. „Indigo Decor” zastrzega sobie prawo do wykluczenia poszczególnych metod płatności dla poszczególnych towarów oraz wskazania innej metody płatności.
6.3. W przypadku, gdy Klient w ciągu 5 dni roboczych nie dokona płatności za zamówiony produkt, Sklep zastrzega sobie prawo do anulacji zamówienia. O upływie terminu decyduje data wykonania przelewu. Zapis ten nie dotyczy płatności „za pobraniem”.
6.4. W przypadku wyboru płatności gotówką przy odbiorze „Indigo Decor” zastrzega sobie prawo do:
6.4.1. telefonicznej weryfikacji zamówienia,
6.4.2. odmowy zrealizowania zamówienia w razie uzasadnionych wątpliwości co do otrzymania zapłaty,
6.4.3. zażądania przedpłaty w formie wpłaty bankowej na konto wskazane przez Skelp.
6.5. Faktura VAT zostanie przesłana w formie elektronicznej lub papierowej razem z zamówieniem na wskazany w formularzu zamówienia adres.
7. DOSTAWA
7.1 Indigo Decor deklaruje zlecenie wysyłki zamówionych towarów zewnętrznej firmie kurierskiej, nie później niż 5 dni roboczych od zaksięgowania płatności za zamówione produkty. Nie dotyczy to zamówień z wybraną opcją „płatność przy odbiorze”
7.1.1. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej PATRON SERVICE w terminie przez niego deklarowanym tj.1 do 2 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze do godz.16.00 z wyłączeniem sobót, niedzieli i świąt). Koszt dostawy realizowanej przez firmę kurierską nie obejmuje wniesienia towarów do mieszkania/domu i ich montażu.
7.1.2. Na terenie Warszawy i okolic, istnieje możliwość dostawy z wniesieniem, koszty wniesienia ustalane są indywidualnie, w zależności od rodzaju wniesienia i ciężkości produktu.
7.1.3. Zamówienie można odebrać osobiście w naszym salonie:
– Sklep Indigo Decor Janki al. Krakowska 37
7.2. Szacowane zmiany terminu dostawy zostaną niezwłocznie podane do informacji Klienta, który będzie wówczas uprawniony do odstąpienia od umowy. Roszczenia odszkodowań z tytułu niedotrzymania terminów w takich przypadkach są wykluczone.
7.3. W przypadku nieskutecznego dostarczenia zamówionego towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej z winy użytkownika, „Indigo Decor” dokona ponownej przesyłki pod warunkiem pokrycia jej kosztów przez Klienta. W przypadku trzykrotnego zwrotu zamówionego towaru „Indigo Decor” zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy.
7.4. Koszty dostawy produktu ponosi każdorazowo klient portalu, za wyjątkiem dostaw będących przedmiotem oddzielnych ustaleń z „Indigo Decor”.
7.4.1 W przypadku złożenia zamówienia na więcej niż jedną sztukę towaru o dużych gabarytach, Sklep zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem w celu ustalenia zmiany kosztów transportu.
7.5. W przypadku stwierdzenia wyraźnych uszkodzeń zewnętrznych paczki, użytkownik ma prawo do sporządzenia wraz z kurierem protokołu oraz powiadomienia „Indigo Decor” o tym fakcie pisząc na adres biuro@indigomeble.home.pl
7.6. Nasze towary dostarczamy wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8.1 Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
8.2 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Indigo Impex Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Al. Krakowska 37, 05-090 Warszawa-Janki, tel. 888 088 440, mail: biuro@indigomeble.home.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej http://indigomeble.home.pl/indigodecor/. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
8.3 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.4 Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
8.5 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, „Indigo Decor” wydłuża ustawowy dopuszczalny czas na odstąpienie od umowy zakupu produktu do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówienia.
8.6. „Indigo Decor”, w sytuacji odstąpienia od umowy, zobowiązuje się do zwrotu przekazanej należności za zamówione produkty w taki sam sposób, w jaki została ona dokonana przez klienta. W przypadku płatności przy odbiorze zwrot zapłaconej kwoty następuje wyłącznie na konto bankowe. Wystarczy, aby klient wysłał do nas e-mail z numerem konta oraz informacją o przyczynie zwrotu. Jednocześnie „Indigo Decor” nie zwraca pieniędzy poprzez przekazy realizowane przez Pocztę Polską.
8.7. Jeżeli płatność była dokonywana z wykorzystaniem bonu rabatowego, klient portalu „Indigo Decor” otrzyma zwrot faktycznie uiszczonej opłaty pieniężnej, a wykorzystane bony rabatowe zostaną ponownie zapisane na koncie członka, tylko w przypadku zwrotu towaru z uwagi na jego wady techniczne lub prawne.
8.8. Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje użytkownika przy dostawie towarów, które zostały przygotowane według jego specyfikacji lub zmodyfikowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami lub które na podstawie swoich właściwości nie są możliwe do odesłania (mogą się szybko popsuć lub ich data ważności minęła).
8.9. „Indigo Decor” zachowuje prawo do odmowy przyjęcia zwrotu produktu w przypadku, gdy jest on niekompletny bądź uszkodzony.
8.10. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przez użytkownika, koszty za przesyłkę zwrotną pokrywa użytkownik.
Odwołania oraz towary podlegające zwrotowi prosimy kierować na adres:
Indigo Impex Sp. z o.o.
Janki, Al.Krakowska 37
05-090 Raszyn
8.11 Istnieje możliwość zamówienia kuriera po odbiór przesyłki za pośrednictwem naszego Działu Obsługi Klienta, wystarczy do nas napisać na adres biuro@indigomeble.home.pl. Treść powinna zawierać numer zamówienia oraz powód zwrotu. Koszt przesyłki zwrotnej jest analogiczny do kosztów, jakie użytkownik poniósł, składając zamówienie. Zwrot należności za zwrócony towar zostanie pomniejszony o koszty przesyłki zwrotnej. W przypadku zwrotu towaru z uwagi na jego wady techniczne lub prawne koszty przesyłki zwrotnej pokrywa „Indigo Decor”.
8.12. W przypadku dokonania zwrotu towarów zakupionych podczas akcji promocyjnych, gdzie dostawa do klienta nie wiązała się z żadną opłatą, koszty przesyłki zwrotnej będą ustalane na podstawie cennika firmy kurierskiej, dokładnych informacji co do wysokości opłat udzieli każdorazowo Dział Obsługi Klienta po wcześniejszym kontakcie mailowym pod adresem biuro@indigomeble.home.pl.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
9.1. „Indigo Decor” nie odpowiada za niedostarczenie produktu na skutek nieprawidłowo podanego przez klienta adresu; zobowiązuje się jednak do zawiadomienia użytkownika portalu o próbie dostarczenia zamówienia.
10. SERWIS I REKLAMACJE
10.1. Zadowolenie klientów z naszych usług stawiamy zawsze na pierwszym miejscu. Dokładamy wszelkich starań, aby zawsze jak najszybciej realizować prośby i zamówienia klubowiczów oraz potwierdzać otrzymanie wszelkich danych.
10.2. W przypadku próśb o pomoc techniczną, zapytań produktowych oraz innych uwag i komentarzy do „Indigo Decor”, prosimy o zwrócenie się do naszego zespołu obsługi klienta drogą e-mailową na adres: biuro@indigomeble.home.pl
11. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA HIPERLINKÓW
11.1. Na stronie indigodecor.pl możliwy będzie dostęp do innych stron internetowych poprzez hiperlinki.
11.2. „Indigo Decor” nie ma wpływu na treści obcych stron internetowych i nie bierze za nie żadnej odpowiedzialności.
11.3. W przypadku otrzymania przez „Indigo Decor” informacji o niezgodnych z prawem lub nieetycznych treściach, odpowiedni hiperlink zostanie usunięty z indigodecor.pl.
12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
12.1. „Indigo Decor” przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i Regulaminem. „Indigo Decor” zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Klientów, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
12.2 Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu wykonania Umowy, rozpatrywania ewentualnych reklamacji oraz w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowych.
12.3 Dane osobowe Klientów przetwarzane będą przez okres realizacji Umowy (realizacji Zamówienia), maksymalnie do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku prawnego lub wynikającego z innych przepisów prawa.
12.4 Dane osobowe Klientów przetwarzane na podstawie zgody, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody przez Klienta.
12.5 W związku z przetwarzaniem danych do celów marketingowych, „Indigo Decor” dokonuje operacji profilowania Klientów, polegających na przeanalizowaniu danych Klienta, w szczególności historii jego Zamówienia w celu przygotowania zindywidualizowanej oferty, dostosowanej do jego potrzeb.
12.6 W odniesieniu do operacji profilowania Klient w każdym czasie może wnieść sprzeciw. Sprzeciw może zostać wniesiony drogą elektroniczną na adres e-mail:
12.7 Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu, numerów identyfikacyjnych, adresu e-mail, a także numeru telefonu kontaktowego, będą wykorzystywane przez „Indigo Decor” w celu realizacji składanych przez Klienta Zamówień oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
12.8 Dane osobowe w zakresie adresu e-mail, po uprzednim wyrażeniu zgody przez osobę, której dotyczą, mogą być wykorzystywane w celu przesyłania przez „Indigo Decor” informacji handlowych drogą elektroniczną.
12.9 Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, numeru Zamówienia, adresu, adresu e-mail, oraz numeru telefonu kontaktowego będą udostępniane podmiotom zewnętrznym celem realizacji Umowy.
12.10 Niezależnie od treści dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego zakresie z nich wynikającym oraz partnerom „Indigo Decor” na podstawie odrębnych umów powierzenia przetwarzania danych.
12.11 Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do ich przenoszenia.
12.12 W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. PRAWA AUTORSKIE DO ILUSTRACJI
13.1. Korzystanie z materiałów ilustracyjnych, zdjęciowych, kompozycji, układów stron oraz praw własności intelektualnej zawartych na portalu indigodecor.pl – niezależnie od formy – jest niedozwolone, chyba że istnieje na to wyraźne zezwolenie ze strony „Indigo Decor”.
14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
14.1. Jeśli którekolwiek z postanowień zostanie uznane za prawnie bezskuteczne, nie oznacza to nieważności całej umowy.
14.2. Postanowienie bezskuteczne należy wtedy zastąpić postanowieniem skutecznym, odpowiadającym jego gospodarczemu celowi. Zasada ta obowiązuje także w przypadku ewentualnych luk w tej umowie.
14.3. „Indigo Decor” zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
14.4. Transakcje dokonane przed wejściem w życie nowego regulaminu są prawnie objęte dotychczasowym regulaminem.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Firma Indigo Impex Sp z o.o. informuje, że wdrożyła politykę danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
Klauzula informacyjna:
1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Indigo Impex sp zoo zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: biuro@indigomeble.home.pl lub telefonując pod numer: 888 088 440.
2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 5 lat od dnia rozwiązania Umowy.
6. Administrator przekaże Twoje dane następującym odbiorcom / Administrator przekaże Twoje dane odbiorcom zajmującym się realizacją zamówienia.
7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych .
8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

Chcesz zobaczyć na żywo?

Zapraszamy do naszego sklepu stacjonarnego!

Salon Indigo Decor Janki

Janki (gm. Raszyn),
al. Krakowska 37
tel. +48 22 715 65 35
tel. +48 697 989 906

janki@indigodecor.pl


Godziny otwarcia:
pn-sb 9:00-19:00
nd (handlowa) 11:00-18:00

Menu Indigo DECOR

Kontakt

888 088 440

biuro@indigodecor.pl